Pravila nagradnog konkursa „Smoki – Spotify”

1.Organizator

Privredno društvo  Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29, u daljem tekstu: Organizator, organizuje nagradni konkurs pod nazivom “Smoki – Spotify” (u daljem tekstu:konkurs).

Konkurs se priređuje i sprovodi u svrhu:

– promocije Organizatora i njegove delatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti; 

– unapređenja i plasmana proizvoda Smoki.

2. Opis konkursa

Konkurs traje od 04. 04.2022.  do 17. 04. 2022. godine. 

Konkurs se organizuje za sve punoletne posetioce Instagram stranice Smokija (https://www.instagram.com/gricni_smoki/) koji za vreme trajanja konkursa objave feed ili story post gde pokazuju kako uživaju u Smoki rođendanskoj playlisti na Spotify platformi. 

Samim učešćem na aktivaciji, korisnik prihvata prava i obaveze iz ovog Pravilnika.

3. Pobednici i nagrade

Ukupno 21 (dvadeset jedan) učesnik će biti nagrađen jednim od brendiranih Smoki proizvoda. 

Odabir najboljih  objava odnosno  dobitnika nagrada vršiće stručni žiri  Organizatora prema kriterijumu kreativnosti objava.

Pobednici osvajaju sledeće nagrade:

  1. Skejtbord x 3 kom.
  2. Smoki duks x 5  kom.
  3. Smoki majica x 6 kom.
  4. Smoki ceger sa proizvodima x 7 kom.

Proglašenje dobitnika biće obavljeno dana  19.4.2022. godine.

Imena pobednika biće objavljena na Instagram stranici Smokija.

4. Uslovi i ograničenja

Uslov za učešće u konkursu jeste objava feed ili story posta gde korisnici pokazuju kako uživaju u Smoki rođendanskoj playlisti (https://open.spotify.com/playlist/2ptAuzf9xlhyNY3OUkooXQ?si=a8376dd1cad24002&nd=1 ili https://open.spotify.com/playlist/3w4sOS6AYwmag8UbBVXdBT?si=1fff96cad3ea47c9&nd=1).

Kriterijum odabira dobitnika je kreativnost objave.  

Pravo učešća imaju sva punoletna lica, posetioci sajta, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Pravo na učešće u konkursu nemaju lica zaposlena kod Organizatora, niti lica koja su na bilo koji način uključena u priređivanje konkursa.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko dođe do prekida konkursa usled uticaja više sile koju nije mogao sprečiti.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog konkursa, a koja se na taj način od strane učesnika ili trećih lica nanese bilo drugim učesnicima konkursa, bilo trećim licima.

Organizator ima prava da u bilo kom trenutku izmeni Pravila konkursa, uz obavezu objavljivanja izmena.

Ova prаvilа konkursa objavljena su na internet stranici https://smoki.wpenginepowered.com/.

5. Isporuka nagrada

Organizator će pobednicima dostaviti nagrade, najkasnije u toku 60 radnih dana nakon što je stupio u kontakt sa pobednicima, koji ispunjavaju uslove konkursa. 

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može da stupi u kontakt sa pobednicima u roku određenom u ovim pravilima.

6. Diskvalifikacija iz nagradnog konkursa 

Organizator zadržava pravo da, bez ikakvog prethodnog obaveštenja, isključi učesnika iz daljeg učešća na konkursu i/ili ne dodeli nagradu, ukoliko je u međuvremenu osvoji, odnosno zahteva povraćaj nagrade, ukoliko utvrdi da: 

– učesnik ne ispunjava uslove i kriterijume za učešće; 

– učesnik dao nepotpune odnosno netačne lične podatke, odnosno dostavio netačnu ili nepotpunu dokumentaciju koja se od njega zahtevala, u smislu ovih pravila; 

– ukoliko učesnik ne poštuje odnosno prekrši bilo koju odredbu ovih pravila; 

– ukoliko Organizator oceni da učešće nekog od učesnika nije moguće, prema sopstvenoj slobodnoj proceni;

– ukoliko Organizator utvrdi da učesnik na bilo koji način zloupotrebi tehničke mogućnosti; 

– kao i u drugim slučajevima propisanim ovim pravilima; 

– učesnici koji su dali netačne, nepotpune ili tuđe podatke, odnosno povredili prava trećih lica, vlasnika ovih podataka, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka odnosno povredu prava, dok Organizator neće biti odgovoran za takav slučaj ni na koji način i ni pod kakvim okolnostima. 

– ukoliko učesnici objave sadržaj koji nije u skladu sa imidžom brenda i kompanije, Organizator zadržava pravo da te učesnike isključe iz daljeg konkursa. 

7. Zaštita ličnih podataka i pravo organizatora na objavljivanje podataka o dobitnicima

Svojim učešćem u konkursu učesnici izričito prihvataju odredbe ovih pravila u celosti. Učešće na konkursu, slanje prijave na websajtu Organizatora i dostavljanje podataka o ličnosti je dobrovoljno. U svakom slučaju, učešćem na konkursu, svaki učesnik prihvata da njegove podatke o ličnosti Organizator može prikupiti i čuvati odnosno preduzimati druge neophodne radnje u smislu pozitivnih propisa. 

Svaki učesnik ima pravo na uvid u svoje podatke koji su dostavljeni Organizatoru, tražiti njihovu izmenu ili brisanje, povući svoj pristanak u vezi sa podacima ili učešćem na konkursu, pod uslovima i u skladu sa zakonom. Učestvovanjem u ovom konkursu učesnici su saglasni i daju dozvolu da, ukoliko postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u štampanom, zvučnom, video materijalu njegove lične podatke ime, prezime, pitanje i druge podatke koje učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog konkursa, kako prilikom objave dobitnika i dodele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka, digitalnih objava ili sličnih materijala vezanih za konkurs. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi. 

Organizator, kao rukovalac zbirke podataka o ličnosti učesnika i dobitnika konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih podataka o ličnosti učesnika nagradnog konkursa i dobitnika nagrada isključivo u svrhu sprovođenja nagradnog konkursa i promotivne svrhe organizatora u koje je ovaj nagradni konkurs organizovan, u skladu sa ovim pravilima. 

Prilikom prijave na konkurs, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje datih obaveznih ličnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalni pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe. Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kom trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu ili  adresu sedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.

Organizator koristi i obrađuje podatke o ličnosti isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavestiti Organizatora o njihovoj promeni.

Učesnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim podacima o ličnosti koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korišćenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator zasniva na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktonog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja  podataka o ličnosti, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora ili prema uputstvu na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi podaci o ličnosti će biti  zaštićeni primenom primerenih organizacijskih i tehničkih mera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka. 

Učesnik je informisan i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade podataka o ličnosti vrši preko obrađivača u EU ili van EU (fizička ili pravno lice koje obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca zbirke podataka). Pri tome će Organizator prenos vršiti na zakonit način i obrađivača koji zadovoljava sve primerene sigurnosne standarde koji garantuju visoki stepen zaštite  podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti se koriste i čuvaju do opoziva od strane učesnika u skladu sa ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Sve ostale detalje vezane za postupanje i zaštitu podataka o ličnosti te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u pravilima zaštite privatnosti i politike kolačića, koji su dostupni na websajtu organizatora. 

8. Saglasnost za korišćenje ličnog dobra i prenos prava na korišćenje objavljenih materijala

Učesnik konkursa daje izričitu saglasnost za korišćenje svog ličnog dobra na postavljenoj fotografiji, video snimku, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. Učesnik konkursa, u slučaju zapisa lika trećeg lica, ukoliko se može prepoznati identitet tog lica, garantuje da poseduje izričitu saglasnost tog lica za korišćenje njegovog ličnog dobra (lika) na postavljenoj fotografiji ili snimku, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. U tom slučaju Organizatoru se ustupa pravo na lično dobro , bez posebne naknade , te Organizator ne snosi odgovornost za eventualnu naknadu štete po osnovu korišćenja ličnog dobra i/ili zadržava regresno pravo prema učesniku konkursa u slučaju povrede bilo čijeg prava na lično dobro.

Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na postavljenoj fotografiji i/ili video snimku i/ili objavljenom tekstu.

Učestvovanjem, pobednik konkursa izričito izjavljuje da isključivo organizatoru prenosi predmetno, prostorno i vremenski neograničeno sva  autorska imovinska  prava na fotografijama (autorsko delo) bez obaveze navođenja imena autora.

Učesnik garantuje da postavljenom fotografijom/video snimkom/tekstom u celosti ne povređuje autorska i druga prava trećeg lica. Ako dođe do povrede prava intelektualne svojine ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za povredu snosi Učesnik koji je postavio fotografiju.

Pobednik izričito izjavljuje da je jedini vlasnik svih autorskih prava na fotografiji/video snimku i garantuje da autorsko delo koje je predmet ovog ugovora ne sadrži prava trećih lica, autorska prava ili bilo koji drugi naslov.

Organizator može neograničeno preneti stečena autorska prava na treća lica, sa čime se pobednik izričito slaže.

Učesnici konkursa su saglasni da se o njima ili korišćenjem njihovih objavljenih fotografija i snimaka može sačiniti video, audio, fotografski i/ili filmski zapis, te da takav video, audio, fotografski, filmski odnosno drugi zapis Organizator može u celosti ili u delovima koristiti, javno emitovati, javno prikazivati, bez obzira na vrstu medija i broj emitovanja i bez ikakvog vremenskog, teritorijalnog ili drugog ograničenja, kao i da takav zapis mogu prerađivati, modifikovati, uklapati ili na drugi način menjati odnosno na drugi način koristiti za potrebe preporuke proizvoda i usluga Organizatora odnosno za njegovo oglašavanje, bez bilo kakve posebne naknadne saglasnosti autora, dodatnih davanja, plaćanja i/ili protivusluge, uz obavezu poštovanja moralnih prava autora i važećih zakonskih propisa. 

Na poziv Organizatora, učesnici će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

9. Žalbe i reklamacije

Sve žalbe i reklamacije rešava Organizator. U slučaju osnovanih žalbi Organizator se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavesti učesnike konkursa.

10.  Porezi

Učesnik konkursa, dobitnik poklona, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa poklonima. Sve eventualne poreze  u ime i za račun dobitnika poklona snosi Organizator.

11. Odgovornosti 

Organizator ne preuzima odgovornost za: 

– probleme koji mogu nastati prilikom prijave za učešće na konkursu ili druge probleme nastale iz tehničkih ili sličnih razloga koji mogu nastati tokom ili u vezi sa konkursom koji nisu pod direktnom kontrolom organizatora 

– (ne) istinitost podataka koje učesnici ostavljaju; 

– bilo kakve posledice koje su nastale usled pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova konkursa od strane učesnika u konkursu ili trećih osoba, 

– neželjene posledice koje su učesnici pretrpeli zbog učešća u konkursu, 

12. Pravo izmene  pravila konkursa 

Organizator zadržava pravo da izmeni ova pravila, prema sopstvenom nahođenju. Sve takve izmene, prekidi ili obustave biće objavljene na web stranici organizatora bez odlaganja.

 13.  Mogućnost prekida konkursa

Konkurs može da se prekine u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da spreči, otkloni ili izbegne.

Učesnici će o prekidu programa biti obavešteni putem websajta Organizatora: www.smoki.rs.

14. Nadležnost suda

U slučaju spora između Organizatora i učesnika  konkursa nadležan je sud u Beogradu.

Za Atlantic Štark doo Beograd

                                                                                                                                              Marko Njavro, direktor